Skip Navigation LinksThongTinCanBiet

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ năm 2019

30/05/2019 14:00 | Thanh Chánh

​ Năm 2019:

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; cơ bản sắp xếp các đơn vị có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn;

+ Kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và giải quyết chế độ dôi dư sau khi tiến hành sắp xếp.

- Năm 2020:

 + Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đơn vị hành chính mới hình thành;

+ Bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách cho những người dôi dư sau đại hội.

- Năm 2021:

+ Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp;

+ Bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách cho những người dôi dư sau kiện toàn.

+ Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021.

Nghị quyết 32/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 14/5/2019.

 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990